09/04/2024

എടത്തല അൽ അമീൻ കോളേജിൽ ഇംഗ്ലീഷ്, അറബി, ഫിസിക്സ്, മാത്‌മാറ്റിക്സ്, കം‌മ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ എയ്‌ഡഡ് വിഭാഗത്തിലും,  ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം, ഹിന്ദി എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ സ്വാശ്രയ വിഭാഗത്തിലും  ഒഴിവുണ്ട്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ബയോഡാറ്റ 30/04/2024 ഉള്ളിൽ [email protected] എന്ന ഇ- മെയിലിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്, Ph.No-0484-2836221

18/10/2023

Applications are invited for the following permanent posts at Al-Ameen College, Edathala, Aluva

Advt No: Al-A/Estt/TS/01/2023

Commerce –   1 (Open)

Chemistry –      1 (Open)

Age, Qualification and Scale of pay as prescribed by the rules & regulations of UGC/State Govt/ Mahatma Gandhi University, Kottayam.Application form can be downloaded from the college website or can be had from the college office on all working days. Duly filled in application form and copies of all required documents along with a payment of Rs.1000/- by Demand Draft as application fee, drawn in favour of “Al-Ameen College, Edathala” payable at SBI, Asokapuram or in cash should reach the college office within 30days from the date of notification.

Download Application Form- Click Here

26/08/2023

അൽ-അമീൻ കോളേജിൽ  ഹിന്ദി    ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിൽ ഡി.ഡി ഗസ്റ്റ് അദ്ധ്യാപകരെ നിയമിക്കുന്നതിനായി അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ബയോഡാറ്റ 01/09/2023 ഉള്ളിൽ [email protected] എന്ന ഇമെയിലിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്. Ph.No-0484-2836221

26/08/2023

എടത്തല അൽ അമീൻ കോളേജിൽ സ്വാശ്രയ വിഭാഗം, ബി .ബി .എ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിൽ അധ്യാപക ഒഴിവുണ്ട് യോഗ്യതയുള്ളവർ September 01 നകം ബയോഡാറ്റാ [email protected] എന്ന   ഇ- മെയിലിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്,ph.no:8304937561

13/06/2023

എടത്തല അൽ അമീൻ കോളേജിൽ സ്വാശ്രയ വിഭാഗം, ബി .ബി .എ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിൽ അധ്യാപക ഒഴിവുണ്ട് യോഗ്യതയുള്ളവർ ജൂലൈ 20 നകം ബയോഡാറ്റാ [email protected] എന്ന   ഇ- മെയിലിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്,ph.no:8304937561

25/04/2023

അൽ-അമീൻ കോളേജിൽ 2023-24 അദ്ധ്യയന വർഷത്തിൽ എയ്‌ഡഡ്‌ വിഭാഗത്തിൽ ഗസ്റ്റ് അദ്ധ്യാപകരെ നിയമിക്കുന്നതിനായി അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. മാത്തമാറ്റിക്സ്, ഇംഗ്ലീഷ്,കോമേഴ്‌സ്,  കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് , അറബിക്, ഫിസിക്സ് , കെമിസ്റ്ററി എന്നി വിഭാഗങ്ങളിലാണ് ഒഴിവുള്ളത് .യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ [email protected] എന്ന ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിൽ 30നകം ബിയോഡാറ്റ അയക്കണം.അപേക്ഷകർ എറണാകുളം ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയേണ്ടതാണ് .Ph.No-0484-2836221

25/04/2023

അൽ-അമീൻ കോളേജിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, കോമേഴ്‌സ് , ടൂറിസം എന്നീ വിഭാഗത്തിൽ  അദ്ധ്യാപകരെ നിയമിക്കുന്നതിനായി അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ബയോഡാറ്റ 30/04/2023 ഉള്ളിൽ [email protected] എന്ന ഇമെയിലിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്. NET, Ph.D യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന .Ph.No-0484-2836221

20/12/2022

എടത്തല അൽ അമീൻ കോളേജിൽ സ്വാശ്രയ വിഭാഗം, ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിൽ അധ്യാപക ഒഴിവുണ്ട് യോഗ്യതയുള്ളവർ ഡിസംബർ 24 നകം ബയോഡാറ്റാ [email protected] എന്ന   ഇ- മെയിലിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്,ph.no:8304937561

19/08/2022

അൽ അമീൻ കോളേജിൽ എയ്‌ഡഡ് വിഭാഗത്തിൽ, മാത്തമാറ്റിക്‌സ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ അധ്യാപക ഒഴിവുണ്ട്. ആഗസ്റ്റ് 26 തീയ്യതിക്കുള്ളിൽ അപേക്ഷിക്കുക. ഇ.മെയിൽ:[email protected]

10/08/2022

അൽ-അമീൻ കോളേജിൽ, സിസ്റ്റം അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേറ്ററുടെ ഒഴിവുണ്ട്. താൽപര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ആഗസ്റ്റ് 15 നകം അപേക്ഷിക്കുക. ഇ.മെയിൽ:[email protected] മൊബൈൽ നമ്പർ: 0484-2836221, 8921314578

10/05/2022

അൽ-അമീൻ കോളേജിൽ 2021 -22 അദ്ധ്യയന വർഷത്തിൽ എയ്‌ഡഡ്‌ വിഭാഗത്തിൽ ഗസ്റ്റ് അദ്ധ്യാപകരെ നിയമിക്കുന്നതിനായി അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. മാത്തമാറ്റിക്സ്, ഇംഗ്ലീഷ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് , അറബിക്, ഫിസിക്സ് , കെമിസ്റ്ററി എന്നി വിഭാഗങ്ങളിലാണ് ഒഴിവുള്ളത് .യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ [email protected] എന്ന ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിൽ 15നകം ബിയോഡാറ്റ അയക്കണം

10/05/2022

അൽ-അമീൻ കോളേജിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, ബി.ബി.എ , സൗണ്ട് എൻജിനീയറിങ്ങ്(B.Voc) എന്നീ വിഭാഗത്തിൽ ഗസ്റ്റ് അദ്ധ്യാപകരെ നിയമിക്കുന്നതിനായി അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ബയോഡാറ്റ 15/05/2022 ഉള്ളിൽ [email protected] എന്ന ഇമെയിലിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്. Ph.No-0484-2836221

16/11/2021

അൽ-അമീൻ കോളേജിൽ  കോമേഴ്‌സ് ഡിപ്പാർട്മെന്റുകളിൽ ഡി.ഡി ഗസ്റ്റ് അദ്ധ്യാപകരെ നിയമിക്കുന്നതിനായി അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ബയോഡാറ്റ 21/11/2021 ഉള്ളിൽ [email protected] എന്ന ഇമെയിലിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്.അപേക്ഷകർ എറണാകുളം ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരായിരിക്കണം .Ph.No-0484-2836221

26/09/2021

അൽ-അമീൻ കോളേജിൽ  ബിയോടെക്നോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഗസ്റ്റ് ലെക്ചററുടെ ഒഴിവുണ്ട്. എം.എസ്.സി മൈക്രോബിയോളജി യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 30/10/2021 (Saturday) 11 മണിക്ക്, ബിയോഡേറ്റയും ഒറിജിനൽ സെർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും സഹിതം കോളേജിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്.Ph.No-0484-2836221

17/09/2021

അൽ-അമീൻ കോളേജിൽ  ഹിന്ദി (പാർട്ട് ടൈം),സൗണ്ട് എൻജിനീയറിങ്ങ്(B.Voc) എന്നീ വിഭാഗത്തിൽ ഗസ്റ്റ് അദ്ധ്യാപകരെ നിയമിക്കുന്നതിനായി അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ബയോഡാറ്റ 23/09/2021 ഉള്ളിൽ [email protected] എന്ന ഇമെയിലിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്. Ph.No-0484-2836221

16/09/2021

അൽ-അമീൻ കോളേജിൽ  ഫിസിക്സ് ,കെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്മെന്റുകളിൽ ഡി.ഡി ഗസ്റ്റ് അദ്ധ്യാപകരെ നിയമിക്കുന്നതിനായി അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ബയോഡാറ്റ 22/09/2021 ഉള്ളിൽ [email protected] എന്ന ഇമെയിലിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്.അപേക്ഷകർ എറണാകുളം ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരായിരിക്കണം .Ph.No-0484-2836221

28/05/2021

അൽ-അമീൻ കോളേജിൽ ബി.ബി.എ, കൊമേഴ്സ്, ബിവോക്ക് സൗണ്ട് എൻജിനീയറിങ്ങ് എന്നീ വിഭാഗത്തിൽ ഗസ്റ്റ് അദ്ധ്യാപകരെ നിയമിക്കുന്നതിനായി അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ബയോഡാറ്റ 02/06/2021 ഉള്ളിൽ [email protected] എന്ന ഇമെയിലിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്.

22/05/2021

അൽ-അമീൻ കോളേജിൽ 2021 -22 അദ്ധ്യയന വർഷത്തിൽ എയ്‌ഡഡ്‌ വിഭാഗത്തിൽ ഗസ്റ്റ് അദ്ധ്യാപകരെ നിയമിക്കുന്നതിനായി അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. മാത്തമാറ്റിക്സ്, ഇംഗ്ലീഷ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് , അറബിക് എന്നി വിഭാഗങ്ങളിലാണ് ഒഴിവുള്ളത് .യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ [email protected] എന്ന ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിൽ 31നകം ബിയോഡാറ്റ അയക്കണം