എടത്തല അൽ അമീൻ കോളേജിൽ, എം.എസ്.സി മാത്‌മാറ്റിക്സ് (Certificate Course in Coding & AI) എം.എസ്.സി ഫിസിക്സ്, എന്നീ പി.ജി കോഴ്‌സുകളിൽ ഏതാനും സീറ്റുകൾ ഒഴിവുണ്ട്. ബന്ധപ്പെടുക, ഫോൺ:0484-2836221, 9447832205