എടത്തല, അൽ-അമീൻ കോളേജിൽ ബി.ബി.എ ,ഇംഗ്ലീഷ് ,മലയാളം വിഭാഗങ്ങളിൽ ഗസ്റ്റ് ലെക്ച്ചറുകളുടെ ഒഴിവുണ്ട്. യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ബയോഡാറ്റ [email protected] എന്ന ഇമെയിലിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്.ഫോൺ : 0484–2836221, 2837561.