Call Us! +91 484 283 6221 | Email! [email protected]

Call Us ! +91 484 283 6221
Email ! [email protected]

Admission 2023-24
Become a Sound Engineer
Loading Events
This event has passed.

മൂന്നാം വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികളുടേയും  രണ്ടാo വർഷ ബിരുദാനന്തര വിദ്യാർത്ഥികളുടേയും offline ക്ലാസുകൾ ഒക്ടോബർ 4ന് ആരംഭിക്കുകയാണ്.
ഒന്നും  രണ്ടും വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ online class ഉം മറ്റു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ Offline ക്ലാസും
9.30 am മുതൽ 3 pm താഴെ പറയുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ക്രമീകരിക്കുന്നത്
Monday to Thursday
9.30- 10.25 – 1st hour
10.25– 11.20 –  2nd hour
11.20 – 11.30. – short interval
11.30- 12.25 –  3 rd hour
12.25- 1.10  –  Lunch Intervel
1.10 — 2.05 – 4th hour
2.05- 3.00  – 5th hour

Friday
9.30- 10.20- 1st hour
10.20– 11.10 –  2nd hour
11.10 – 11.20. – short  Interval
11.20- 12.10 –  3 rd hour
12.10- 1.00 –   4th hour
1.00 — 2.10  Lunch interval
2.10  – 3.00 –  5th hour

Go to Top