AL-AMEEN College News

AL-AMEEN College News2020-03-05T13:07:07+05:30

ഗസ്റ്റ് ലക്ചററുടെ ഒഴിവ്

എം.എസ്.സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കോഴ്സിലേക്ക് ഗസ്റ്റ് ലക്ചററുടെ ഒഴിവുണ്ട് യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 05/03/2021 [...]

Load More Posts